Sơ đồ tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/07/2020 10:03:55 SA

                   

                                    Hình đặt quảng cáo

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

             Hình đặt quảng cáo                       Hình đặt quảng cáo                           Hình đặt quảng cáo                                        Hình đặt quảng cáo                      

                    Ông Lê Hải Trà                       Ngô Viết Hoàng Giao                     Nguyễn Thị Việt Hà                 Ông Nguyễn Vũ Quang Trung
                          Phụ trách HĐQT                                          Ủy viên HĐQT                                              Ủy viên chuyên trách HĐQT                                       Ủy viên HĐQT

      2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
                                Hình đặt quảng cáo                           Hình đặt quảng cáo                                Hình đặt quảng cáo                               Hình đặt quảng cáo          

                Ông Nguyễn Vũ Quang Trung         Ngô Viết Hoàng Giao                    Ông Trầm Tuấn Vũ                       Trần Anh Đào
                       Phó Tổng Giám Đốc  phụ trách                          Phó Tổng Giám Đốc                                          Phó Tổng Giám Đốc                                     Phó Tổng Giám Đốc


       3. CÁC PHÒNG BAN

  - Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết             - Phòng Nhân sự và Đào tạo
  - Phòng Quản lý Thành viên                              - Phòng Hành chính tổng hợp     
  - Phòng Giám sát Giao dịch                               -  Phòng Đối ngoại    
        
  - Phòng Thông tin Thị trường                            -  
Phòng Pháp chế
  - Phòng Công nghệ Thông tin                            -  Phòng Kiểm soát nội bộ
  - Phòng Nghiên cứu và Phát triển                       -  Phòng Tài chính - Kế toán
                                                                  -                     -Trung tâm dữ liệu dự phòng                            -  Ban Quản lý các dự án đầu tư                                                                                                                                                     - Ban Quản lý dự án Gói thầu CNTT  

                                                                    

                      
 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan