GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/12/2020 1:43:33 CHI. GIỚI THIỆU
    
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM), tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, được chuyển đổi theo Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Tên gọi đầy đủ: Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 - Tên giao dịch quốc tế: Hochiminh Stock Exchange.
 - Tên viết tắt: HOSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh có quyền hạn và nghĩa vụ như sau:

a. Quyền hạn

 • Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 • Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán;
 • Tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư;
 • Chấp thuận, huỷ bỏ niêm yết chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán;
 • Chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên giao dịch; giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán;
 • Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán;
 • Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết;
 • Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;


b. Nghĩa vụ

 • Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường được tiến hành công khai, công bằng, trật tự và hiệu quả;
 • Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện công bố thông tin về giao dịch chứng khoán, thông tin về tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, thông tin về   công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán;
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác điều tra và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư;
 • Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường hợp Sở giao dịch chứng khoán gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường hợp bất khả kháng.


II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
a. Tầm nhìn:

 • SGDCK TPHCM phấn đấu trở thành một trong những Sở giao dịch chứng khoán mang đẳng cấp quốc tế, là niềm tin và sự ưu tiên lựa chọn của các cá nhân và tổ chức trong việc huy động vốn và đầu tư chứng khoán.


b. Sứ mệnh:

 • Xây dựng SGDCK TPHCM thành một tổ chức hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của quốc gia và khu vực.
 • Tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên SGDCK TPHCM nhằm đảm bảo thị trường hoạt động công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Đưa thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn chủ đạo và hiệu quả cho nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam và tăng trưởng thịnh vượng của nền kinh tế.


c. Giá trị cốt lõi:

 • H uman orientation

Hướng đến con người    Con người được xem là tài sản có giá trị trong quá trình phát triển của SGDCK TPHCM, thể hiện qua thái độ luôn tôn trọng và tạo điều kiện để mọi thành viên của SGDCK TPHCM được phát triển tài năng đóng góp cho tổ chức, được đãi ngộ xứng đáng về vật chất và tinh thần.

 • O rganizational responsibility

Quan tâm đến trách nhiệm tổ chức    Luôn luôn tôn trọng và đặt lợi ích của SGDCK TPHCM trong lợi ích chung của thị trường chứng khoán, không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và của cả thị trường vốn Việt Nam nói chung.

 • S ustainable development

Phát triển bền vững    Sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, đảm bảo chất lượng tăng trưởng phải đi đôi với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường.

 • E xcellent services

Hoạt động chuyên nghiệp    Thiết lập và luôn gìn giữ môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hợp tác và trách nhiệm dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ hiện đại, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, hiệu quả.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan