HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/11/2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/11/2021 2:36:00 CH

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/11/2021 như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan