CK thuộc diện bị cảnh báo
CK thuộc diện bị kiểm soát
CK bị tạm ngưng giao dịch không quá 1 phiên
CK bị tạm ngưng giao dịch từ 2 phiên trở lên
CK bị kiểm soát và bị tạm ngưng giao dịch
CK Thuộc diện kiểm soát đặc biệt