Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.728,56
-17,37
-0,99
VNMID TRI
2.453,91
9,71
0,40
VNSML TRI
2.657,56
6,60
0,25
VN100 TRI
1.698,80
-10,75
-0,63
VNALL TRI
1.748,04
-9,86
-0,56
VNDIAMON TRI
2.003,30
-12,87
-0,64
VNFINLEA TRI
2.171,68
-46,94
-2,12
VNFINSEL TRI
2.203,57
-48,26
-2,14