Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.257,25
-32,63
-2,53
VNMID TRI
1.613,87
-45,51
-2,74
VNSML TRI
1.431,65
-37,91
-2,58
VN100 TRI
1.222,92
-31,70
-2,53
VNALL TRI
1.231,92
-31,93
-2,53
VNDIAMON TRI
1.320,16
-27,56
-2,04
VNFINLEA TRI
1.416,48
-51,41
-3,50
VNFINSEL TRI
1.389,80
-52,66
-3,65