Thông tin chỉ số chung VNXIndex

Đơn vị: Khối lượng: 1.000 CK, giá trị 1.000.000.000 (tỉ đồng)