Bảng tính BlackSchole

Giá cổ phiếu hiện tại  

  Đồng
 

Giá thực hiện quyền  

  Đồng
 

Thời gian còn lại đến kỳ đáo hạn  

  Ngày
 

Lãi suất phi rủi ro  

  %
 

Độ lệch chuẩn  

  %
 

Tỷ lệ chuyển đổi ( n:1 )  

  :1
 
 

CALL

  Đồng
 

PUT

  Đồng  Các kết quả tính toán được tạo ra bởi bảng tính tại trang web này hoàn toàn mang tính lý thuyết nhằm mục đích minh họa, và không mang tính hướng dẫn về việc giao dịch Chứng quyền có bảo đảm được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả này không phải là lời mời hoặc đề nghị mua hoặc đại diện cho giá mua, bán, chuyển nhượng, chấm dứt hoặc thực hiện bất kỳ Chứng quyền có bảo đảm nào cũng như không phải là lời khuyên hay kiến nghị để kết thúc bất kỳ giao dịch nào.


Các kết quả tính toán này là các mô phỏng giả thuyết dựa trên dữ liệu đầu vào của bạn và các phương pháp luận, dữ liệu thị trường, giả định và mô hình định giá do chúng tôi áp dụng và có những hạn chế nhất định. Các giả định và mô hình định giá này có thể không giống như các mô hình tài chính được sử dụng bởi các Tổ chức phát hành Chứng quyền có bảo đảm. Chúng tôi không đại diện hay bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ và hợp lý của các phương pháp, dữ liệu thị trường, các giả định hoặc mô hình định giá này.


Bảng tính này không tính đến một số yếu tố như thanh khoản, chi phí giao dịch và các loại phí khác và không được xem là giá tham chiếu cho bất kỳ Chứng quyền có bảo đảm nào.


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này hoặc bất kỳ kết quả tính toán nào, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sai sót, không chính xác, sai sót tính toán, thiếu sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc các điều kiện khác hoặc bất kỳ trường hợp nào khác, dù có nằm trong sự kiểm soát của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hay không.