Thống kê qui mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện tìm kiếm không được vượt quá 5 năm


Đơn vị tính: Khối lượng: 100 CK; Giá: ngàn đồng; Giá trị: triệu đồng
Tháng Khối lượng Giá trị
Toàn thị trường ĐTNN mua ĐTNN bán Toàn thị trường ĐTNN mua ĐTNN bán