Thống kê qui mô giao dịch chứng khoán

Xem kết quả
Điều kiện tìm kiếm không được vượt quá 5 năm

Đơn vị tính: Khối lượng: 100 CK; Giá: ngàn đồng; Giá trị: triệu đồng
Thống kê GD Thống kê GD khớp lệnh Đặt mua Đặt bán
Tổng KL Tổng GT Tổng KL Tổng GT SL đặt mua KL đặt mua SL đặt bán KL đặt bán

Đơn vị tính: Khối lượng: 100 CK; Giá: ngàn đồng; Giá trị: triệu đồng
Tháng Khớp lệnh Thỏa thuận
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị