HSC - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt HSC
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Lầu 5,6 số 76 Lê Lai, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 3823 3299
Fax (028) 3823 3201
Email
Website www.hsc.com.vn
Giám đốc Ông Johan Nyvene
Ngày là thành viên 09/05/2003
Vốn điều lệ 3.058.822.630.000,00 ₫
Mã Thành viên 011
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký